bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

Yetki Belgesi Şartları

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

1) Fiziksel Şartlar (Yönetmeliğin 12. Maddesine Göre);

• Bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması,

• İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması,

• Hizmetin düzenli verilmesini sağlayacak teknik donanım (Bilgisayar, yazıcı, internet vb),

• Bir işletmede şartları taşıyan birden fazla taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan kişi varsa, belirtilen işletme büyüklüğünün her bir kişi için yüzde yirmi artırılarak uygulanması,

• 5 Haziran 2018 tarihinde, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, vergi ve oda kaydı bulunanlar, bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece, bu şartlardan muaftır.

NOT : 05 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde, yukarıdaki maddede belirtilen fiziksel şartlar aranmaz.

 

2) İşletme Açacak Kişi İçin Gerekli Olan Şartlar (Yönetmeliğin 6. Maddesine Göre);

• 18 yaşını doldurmuş olması

• En az lise mezunu olması

• İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile İcra İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması

• Konkordato ilan etmemiş olması

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

• Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

NOT : Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda lise mezunu olma şartı aranmaz.

 

3) Meslek odasına kayıtlı olunması

4) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması