bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi(Seviye 6)

Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamının 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.

 

Bu ulusal yeterlilik; Tesis Yöneticilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak yer birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

 

 

TESİS YÖNETİCİSİ (Seviye 6)

Zorunlu Birimler

18UY0354-6/A1:İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

18UY0354-6/A2:Tesis Yönetimi

Sınava Giriş Şartı

-

Teorik Sınavı

A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav için adaylara en az on sekiz (18) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır.
A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav için adaylara en az yirmi (12) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır.
Bu sınavlarda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-bir buçuk (1-1,5) dakika zaman verilir.
Teorik sınavlarda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performans Sınavı

A1 yeterlilik biriminde performansa dayalı sınav bulunmamaktadır.
A2 biriminde
• Tesis Yönetiminin Kurulması Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi) P1
• Tesisin Operasyonel Yönetiminin Yapılması Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi) P2
• Tesisin İdari ve Mali Dönem Sonu İşlemlerinin Yapılması Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi) P3
Performansa dayalı sınavlar, gerçek ya da kuramsal bir durumu temel alan belli gerçekler ve veriler ile kuruma ilişkin genel bilgileri de içeren örnek olay çözümlemeleri (vaka analizi) şeklinde yapılır. Örnek Olay Çözümlemeleri, Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde yer alan beceri ve yetkinlik ifadelerini içerecek şekilde tasarlanmalıdır.
Adayın her bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların) tamamından başarılı olması koşuluyla, sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Birim Geçerliliği

2 yıl.

Belge Geçerliliği

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo ve benzeri) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

ULUSAL YETERLİLİĞİ İNCELE

BELGELENDİRME PROGRAMI

ONLINE BAŞVURU